© Centrul de Studii Europene Facultatea de Drept- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
DOCUMENTE SOLICITATE LA ÎNSCRIERE */**/***
Conform metodologiei de înscriere, candidații trebuie să depună (online sau la sediul CSE) următoarele documente:

1.

Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare

emis de C.N.R.E.D. 

2.

Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în

original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în

afara României (dosarul de echivalare se poate depune si la inscriere, vezi informatii

aici) sau adeverință de Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de

Licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă 

3.

original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/

paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

4.

original* şi copie după certificat de naştere;

5.

original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă

schimbarea numelui (dacă este cazul);

6.

adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de

sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea,

dacă este cazul);

7.

în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte

numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a

beneficiat de bursă, dacă este cazul;

8.

2 fotografii 2/2.5 cm;

9.

dosar plic.

10.

scrisoare de intentie

11.

curriculum vitae (cv)

12.

acord de confidentialitate (informare privind prelucrarea informațiilor cu caracter

personal)

(*) se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii

comisiei

(**) pentru programul de master in limba engleza se solicita un certificat de competenta

lingvistica sau absolvirea unui program de studii in limba engleza.

Candidaţii care nu posedă un asemenea certificat vor obtine gratuit certificarea competențelor în baza interviului, la înscriere. (***) pentru candidatii cu studii efectuate in strainatate se va depune si un dosar de echivalare a studiilor. Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză. Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare  vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ). Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate. Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată a acestora în limba română. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă, indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal. După parcurgerea numărului de semestre pentru care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat la studiile universitare de master de unde au fost exmatriculați, în urma reordonării semestriale, în funcție de media semestrială, studentul poate trece pe un loc cu finanțare de la buget. CONFIRMARE LOC  - consultati informatiile de aici Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Taxa de înscriere nu se restituie, cu excepția cazului în care specializarea la care au fost admiși nu se organizează.