© Centrul de Studii Europene - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Join us Prima pagina Programe de master Informatii inscriere Contact Centrul de Studii Europene

1.

Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare

emis de C.N.R.E.D. 

2.

Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în

original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dosarul de echivalare se poate

depune si la inscriere, vezi informatii aici)

3.

original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/

paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

4.

original* şi copie după certificat de naştere;

5.

original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea

numelui, (dacă este cazul);

6.

adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de

sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea,

dacă este cazul);

7.

în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte

numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat

de bursă, dacă este cazul;

8.

2 fotografii 3/4 ;

9.

dosar plic.

(*) se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii

comisiei

Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză. Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ). Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate. Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată a acestora în limba română. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru ciclul de studii universitare de master. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă specializare. Declaraţiile false atrag eliminarea din concursul de admitere şi aplicarea dispoziţiilor prevăzute în Codul Penal. Perioada de încheiere a contractului de studii: 11-13 sept; Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 şi să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare. a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie: candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractul de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractul de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie: Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractul de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractul de studii, dar înainte de începerea anului universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi la IFR, în ceea ce priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile Contractului de studii.
DOCUMENTE SOLICITATE LA ÎNSCRIERE
Conform metodologiei de înscriere, candidații trebuie să depună următoarele documente
Informații despre recunoașterea și echivalarea diplomelor: descarca fisier